Nový poster Kriváň

     Jazyk

     0 ks 0.00 €


      
     Reklamačné podmienky (e-shopu) TRITRI.sk
      
      
     Reklamovať je možné tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaví až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci je spotrebiteľ fyzická osoba na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak tak sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.
      
     Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť ihneď po zistení vady u Predávajúceho. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
      
     K vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru. Ak bol prevedený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru.
      
     Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho info@tritri.sk. Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľný problém.
      
      
     Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú v reklamačnom formuláry avšak nie na dobierku, balík odoslaný na dobierku nebude prevzatý.  Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
      
     Lehota na výmenu tovaru alebo odstupenie od zmluvy je 14 pracovných dní, spotrebiteľ je POVINNY zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
      
     Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
     pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ.
      
     Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.