Nový poster Kriváň

     Jazyk

     0 ks 0.00 €


      
     Obchodné podmienky


     1. Všeobecné obchodné podmienky
     Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

     Prevádzkovateľ e-shopu: Two make s.r.o., Lidická 47, 05951 Poprad, IČO 54713439

     Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.tritri.sk, objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).

     Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.tritri.sk
      
     2. Dodanie a prevzatie tovaru
     Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Typ platby ako aj presne ceny za dopravu najdete tu.

     Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

     Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

     3. Objednávanie tovaru
     Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky: www.tritri.sk

     O stave vybavovania objednávky sa môže zákazník informovať na emailovej adrese info@tritri.sk alebo telefonicky na čísle +421917433704 alebo 0917433704 v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 hod.

     Každá objednávka musí obsahovať: 
     - meno a priezvisko objednávateľa,
     - adresu trvalého bydliska a popisné číslo - prípadne adresu doručenia,
     - mobilné telefónne číslo,
     email,
      
     názov tovaru, počet kusov, cenu. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

     Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky. Maximálne však do 30 dní, ak nie je uvedené pri objednávke alebo tovare inak. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho bez storno poplatku. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

     4. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
     Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.tritri.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Platobná mena EUR (euro) alebo CZK (Česká koruna)
      
     Fakturácia a predaj tovarov ponúkaných v e-shope: 
     Two make s.r.o., Lidická 47, 05951 Poprad, IČO 54713439
      
      
     Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
     - dobierkou (zaplatením dobierky kurierovi pri jej prevzatí) 
     - platbou kartou

     Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

     5. Ochrana osobných údajov
     Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať prevádzkovateľa ,aby ním poskytnuté osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

     6. Reklamačný poriadok a podmienky reklamácie
     Všetky informácie ohľadom reklamácie, podmienok reklamácie nájdete tu.
      
     7. Odstúpenie od zmluvy  (zásielkový obchod)
     Všetky informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy nájdete tu.
      
     Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to písomne na adresu spoločnosti, najneskor v posledný deň lehoty alebo toto oznámenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
      
     Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.
      
     Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy:
     - ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
     - ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
     - ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).
     Prevádzkovateľ e-shopu nieje povinný nahradiť náklady spotrebiteľa na vátenie tovaru, tie znáša spotrebiteľ. 
      
     8. Výmena posteru za iný
     Predávajúci v žiadnom prípade nevymieňa poster za iný druh posteru t.z. , že ak si zákazník kupil poster s určitým dielom je to jeho záväzna objednávka, nedá sa vymeniť za iný poster iné dielo. Predávajúci vymieňa poster len prípade reklamácie, dostupnosti na sklade aj to len za ten istý poster a nie iný typ. Kedže poster je tlačený v limitovanej edícií, vyhradzuje si predávajúci právo v prípade, že tovar nemá na sklade namiesto nového posteru vrátiť kupujúcemu plnú sumu na bankový účet ako aj poštovné náklady s tým spojené.
      
     9. Záverečné ustanovenia

     - Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
     - Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
     - Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
     - Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
     - Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

     Orgán dozoru : Inšpektorát SOI, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1